• Normen & Waarden FC Aramea

  Omgangsvormen, waarden en normen FC Aramea

  Vastgesteld op de ALV vergadering d.d. 10 juni 2010

  Inleiding

  Op het veld (en daar buiten) je beste beentje voorzetten. De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine de flesjes en ander afval opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Mondje dicht langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van goede omgangsvormen op en rond de voetbalvelden van FC Aramea.

  Ondanks dat we met al onze leden erg hard hieraan werken kan het altijd gebeuren dat een nieuw lid of een nieuwe bezoeker niet helemaal bekend is met onze normen en waarden. Spreek elkaar hierop aan en ga het gesprek aan. Blijf werken aan een veilige klimaat binnen de vereniging FC Aramea Enschede


  Waarden en normen regelen de wijze hoe we met elkaar omgaan

  Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we onze doelstellingen op zowel het sportieve vlak als het sociaal-maatschappelijke vlak te verwezenlijken. Bij dat teamspel heb je waarden en normen nodig. Waarden waar we ons op richten en normen waar we ons aan houden. Zo regelen we onze omgangsvormen en de wijze waarop we binnen FC Aramea met elkaar om willen gaan.

  Soms weten we niet meer welke waarden en normen dat zijn. De statuten of het huishoudelijk reglement kunnen we eenvoudig op de website nazien. Maar veel waarden en normen zijn niet zo duidelijk in te zien. Daarom zijn de belangrijkste hier nog eens weergegeven, zodat ze voor iedereen binnen de vereniging duidelijk zijn en zodat we elkaar er ook op kunnen aanspreken. Gezamenlijk kunnen we zo onze waarden en normen hoog houden.

  We willen van FC Aramea een vereniging maken waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Een vereniging met een grote uitstraling naar buiten en met een voorbeeldfunctie in Twente en verdere omgeving. Hopelijk kan het onderstaande daar toe bijdragen.


  Waarden FC Aramea

  Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Voorbeelden zijn: gerechtigheid, naastenliefde, vrijheid en doelmatigheid. Normen dienen er toe om deze waarden te bereiken.

  Als vereniging hebben we een aantal waarden die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze waarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze hebben een nauwe relatie met onze missie, visie en doelstellingen. Ze  vormen de pijlers waarop FC Aramea functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.

  De waarden die we bij FC Aramea belangrijk vinden zijn:

  • sportiviteit
  • gezonde ambitie
  • zuinig zijn op spullen
  • efficiënt inzetten van middelen
  • plezier
  • respect
  • sociaal bezig zijn
  • omzien naar elkaar
  • verantwoordelijkheid dragen
  • persoonlijke ontwikkeling
  • betrokkenheid
  • gezondheid

  En dat allemaal onder het motto "Voor elkaar en voor een ander"


  Normen - Regels FC Aramea

  Normen zijn regels voor het handelen. Ze regelen het dagelijks sociaal verkeer en daarmee de omgangsvormen (de wijze waarop we met elkaar omgaan). Normen vormen de verbinding tussen de waarden die we nastreven en de concrete gedragingen. Het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden. In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden, je mag niet stelen of 'wie het kleine niet eert is het grote niet weert'.

  Om de waarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal normen (of regels)  afgesproken waaraan men zich in de praktijk dient te houden.

  Hieronder staan per doelgroep de belangrijkste normen/regels waar we ons aan moeten houden en zo nodig elkaar op moeten aanspreken. Maar we beginnen met een paar algemene normen/regels.


  ALGEMENE NORMEN / REGELS FC ARAMEA

  De volgende algemene normen/regels zijn binnen Aramea van toepassing,

  1. Heb respect voor anderen. Elk verenigingslid stelt zich altijd respectvol op naar anderen.  Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van onbehoorlijke  of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld (waaronder pesten) binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. 

  2. Heb respect voor  de eigendommen van de club (en van anderen). Hou onze sportaccommodatie netjes. Laat geen rommel achter. Wees zuinig op onze accommodatie en op de spullen die je van Aramea gebruikt of van een ander zijn. Een verenigingslid wordt  aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen.

  3. Respecteer het werk van al die mensen die die zich vrijwillig inzetten voor Aramea.  Velen zetten zich op positieve wijze in voor Aramea. Van bestuurslid tot jeugdleider, van clubhuismedewerker tot commissielid en van medewerker bezoeker tot buurman. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van onze vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt en zich inzet laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

  4. Wees een visitekaartje voor Aramea. Ieder lid van Aramea dient zich als een waardig ambassadeur van de vereniging te gedragen.

  5. Toon goed gastheerschap. Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relaties, ouders, sponsoren en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden toont Aramea zich een goede gast.

  6. Wees bereid - gevraagd of ongevraagd - een aantal verenigingstaken te verrichten. Alleen met de steun van vrijwilligers is Aramea in staat om de vereniging goed draaiende te houden. Elke medewerking is daarbij meer dan welkom. Via bestuur@fcaramea.nl is inschrijving mogelijk voor taken die veel plezier op kunnen leveren en vaak slechts beperkt tijd kosten.

  7. Alcoholgebruik kan, maar wel verantwoord en met mate. 
  In de samenleving zien we dat het riskant alcoholgebruik toeneemt en dat de jeugd te vaak te veel alcohol gebruikt en daarmee ook te vroeg begint. Daarbij is overmatig alcoholgebruik slecht voor de gezondheid. Wij als sportvereniging hebben een verantwoordelijkheid om deze maatschappelijke tendens tegen te gaan. Daarom heeft Aramea een specifiek alcoholmatigingsbeleid opgesteld.

  8. Buiten het clubgebouw en het terras mogen geen dranken worden genuttigd. Een uitzondering wordt gemaakt voor het drinken van non-alcoholische dranken uit kunststof/kartonnen bekers, pakjes of flesjes (maar niet uit glas). Alleen bij bijzondere omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van het bestuur kan hier van afgeweken worden. Zie hiervoor het aparte kopje alcoholbeleid.

  9. Roken is zeer slecht voor de gezondheid, doe dit niet of beperk dit tot een absoluut minimum. Het roken in kleedkamers en kantine is absoluut verboden. Roken in nabijheid van het kunstgras is eveneens verboden (dit om het ontstaan van schroeiplekken te voorkomen). Zie hiervoor het aparte kopje rookbeleid

  10. Het gebruik van vuurwerk op de accommodatie van Aramea is verboden. Alleen met toestemming van het bestuur is onder bepaalde omstandigheden gebruik van vuurwerk toegestaan. Ongeoorloofd gebruik van vuurwerk zal uiteraard worden bestraft; schade(claims) ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van vuurwerk zullen zo veel als mogelijk verhaald worden op degene die het vuur werk heeft afgestoken.

  11. Een verenigingslid mag een medelid aanspreken als deze een regel overtreedt of een norm overschrijdt. Indien dit niet mogelijk is, kan dit gemeld worden aan het bestuur: bestuur@fcaramea.nl

  12. Een verenigingslid respecteert de bestaande  gezagsverhoudingen. Aansturing door functionarissen zoals trainers, leiders, kantinemedewerkers, wedstrijdsecretarissen of bestuursleden wordt door elk verenigingslid gerespecteerd. 

  SPECIFIEKE REGELS FC Aramea

  Naast de algemene normen/regels gelden er binnen Aramea voor bepaalde groepen specifieke normen/regels. Binnen Aramea onderscheiden we in dit verband de volgende doelgroepen:

  1. (jeugd)spelers
  2. ouders/verzorgers
  3. trainers en leiders 
  4. scheidsrechters/wedstrijdleiders
  5. toeschouwers
  6. bestuurders en commissieleden

  (JEUGD)SPELERS

  1. Heb gezonde ambitie en probeer altijd te winnen, maar met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  2. Ontwikkel je zelf, presteer zo goed mogelijk en vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk.
  3. Respecteer de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
  4. Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en bedank hem na de wedstrijd ook. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
  5. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je team aan te moedigen ook onsportief te spelen. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
  6. Iedere speler behoort op tijd aanwezig te zijn, zowel op de training als voor wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een half uur en bij uitwedstrijden één uur voor start wedstrijd, tenzij anders is afgesproken. Het verzamelpunt voor uitwedstrijden is de kantine van Aramea, tenzij anders afgesproken. Meld je bij verhindering voor een wedstrijd of training op tijd af.
  7. Kijk bij twijfel over het doorgaan van de wedstrijd op de website van Aramea of gebruik de voetbal.nl app. Indien een wedstrijd wordt afgelast kan de trainer beslissen om een extra training in te lassen. Deze training is verplicht!!
  8. Meld blessures aan trainer en/of leider.
  9. Op de training draag je sportkleding. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue en je trainingspak.
  10. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht; het dragen van sieraden is niet toegestaan.
  11. Gebruik op het kunstgrasveld geen kauwgom, omdat dit gaat kleven aan het kunstgras.
  12. Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder de douche.
  13. Na trainingen en wedstrijden is douchen verplicht. Tijdens het douchen draag je badslippers ter voorkoming van (het overbrengen) van voetschimmels.
  14. Zorg als team dat je de kleedkamer na een training of wedstrijd netjes achterlaat. Zorg bij thuiswedstrijden ook dat de kleedkamer van de tegenstander er na de wedstrijd weer netjes uitziet. De trainer of leider neemt hiertoe het initiatief. 
  15. Zet je fiets of auto op de plek waar deze hoort. Of nog beter: Laat de auto thuis als dat mogelijk is. Zorg dat je fietsverlichting in orde is.
  16. lederen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Een leider kan waardevolle spullen in bewaring nemen, maar de verantwoordelijkheid kan nooit overgedragen worden aan een leider en/of de vereniging.

  Meer specifiek voor de jeugd
  Ga na de training, vooral bij donker weer, met meerdere spelers naar huis.

  Meer specifiek voor senioren
  Aanvullende regels voor senioren (vóór, tijdens en na de wedstrijden) zijn op de website in te zien.

  OUDERS / VERZORGERS

  • Stimuleer een kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan een wedstrijd, training of een andere verenigingsactiviteit.
  • Toon belangstelling voor uw kind en ga dus zoveel mogelijk mee naar de vereniging.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een trainer of leider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld.
  • Leer uw kind dat je best doen net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
  • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
  • Bij uitwedstrijden voor jeugdelftallen zijn ouders/verzorgers (mede) verantwoordelijk voor het vervoer. 
  • Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen door de jeugd te voorkomen.
  • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. Laat het coachen over aan de trainer of leider.

  TRAINERS / LEIDERS

  • Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
  • Ontwikkel (team-)respect voor de tegenstander en de scheidsrechter.
  • Zorg voor een goede ontvangst en begeleiding van tegenstanders, scheidsrechters en overige gasten.
  • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op. Wees zuinig op het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
  • Zie er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende kleding dragen.
  • Wees ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen. Zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.
  • Zorg voor toezicht in de kleedlokalen zowel bij trainingen als uit- en thuiswedstrijden.
  • Bij uit en thuis wedstrijden en bij trainingen wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedlokalen. Zorg bij thuiswedstrijden ook dat de kleedkamer van de tegenstander er weer netjes uitziet.
  • Zorg voor een duidelijk vervoerschema bij uitwedstrijden.
  • Verzorg na de wedstrijd het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door.
  • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur.

  Meer specifiek voor de jeugdtrainers/-leiders

  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. 
  • Spelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
  • Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  • Elke speler heeft recht op voldoende speeltijd.  
  • Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.
  • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator of het jeugdbestuur.

  BESTUURDERS / COMMISSIELEDEN

  • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de eer. Aramea betaalt geen spelers.
  • Zorg voor gediplomeerde en ervaren trainers en leiders, die in staat zijn sociale en technische vaardigheden te bevorderen.
  • Zorg voor een goed en uitgebalanceerd aanbod aan verenigingsactiviteiten, zodat iedereen in gelijke mate aan zijn trekken komt ongeacht vaardigheid, geslacht, religie leeftijd of handicap.
  • Zorg voor een breed draagvlak voor het beleid en uitvoering van alle activiteiten.
  • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
  • Zorg voor een gedragscode met betrekking tot sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, spelers, begeleiders en ouders.
  • Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsors en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid.
  • Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort. 
  • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.  
  • Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproken door (een van de) bestuursleden. Bij overtreding van normen en waarden wordt opgetreden. 
  • Bij buitensporig wangedrag van een jeugdspeler praten we altijd met de ouders of verzorgers. 
  • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor Aramea, de leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
  • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit.

  CLUBSCHEIDSRECHTERS/WEDSTRIJDLEIDERS

  1. Pas de regels aan het niveau en de leeftijd van de spelers aan.
  2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat.
  3. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
  4. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten.
  5. Blijf op de hoogte van training, groei en ontwikkeling van de jeugd.

  TOESCHOUWERS

  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
  • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van de tegenstander.
  • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training wordt gemaakt.
  • Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
  • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten.
  • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
  • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.


  Het bestuur of de Algemene Ledenvergadering is bevoegd dit beleidsdocument en bijbehorende waarden en normen aan te passen.